Karta produktu
Obrotnica JCB OJCB-04
Numer katalogowy O/0071/2021/PT