Karta produktu
Obrotnica JCB OB-2
Numer katalogowy O/0070/2021/PT